Brunschwig Chemie

Algemene voorwaarden

Uitgegeven door Brunschwig Chemie B.V., sinds 1935 gevestigd te Amsterdam verder te noemen de Leverancier, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 1 oktober 2004, alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, te Amsterdam op 1 oktober 2004.
Auteursrechten op deze Voorwaarden worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Brunschwig Chemie B.V. importeert sinds 1935 chemische-en biotechnologische produkten voor wetenschappelijke doeleinden en levert aan universiteiten, hogescholen, controle instituten, industriele bedrijven en instellingen aktief op het gebied van de gezondheidszorg in Nederland en omliggende landen.

INHOUD

OVEREENKOMSTEN TOT VERKOOP EN LEVERING.

1. Algemeen
2. Aanbiedingen
3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
4. Prijzen
5. Risico
6. Levering en levertijd
7. Transport en verpakking
8. Emballage
9. Overmacht (niet toerekenbare Tekortkoming)
10. Garantie/Service
11. Retentierecht
12. Aansprakelijkheid
13. Reclames
14. Vergunningen e.d.
15. Intellectuele eigendomsrechten
16. Eigendomsvoorbehoud
17. Betaling
18. Verzuim; rente en kosten
19. Beëindiging overeenkomst
20. Annulering door Wederpartij
21. Wijzigingen in overeenkomst
22. Titels van de artikelen
23. Toepasselijk recht; geschillen
24. Geldigheid


OVEREENKOMSTEN TOT VERKOOP EN LEVERING.

1. Algemeen.

1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Voorwaarden (met hoofdletter V geschreven): de onderhavige Algemene Voorwaarden;
- Leverancier (met hoofdletter L geschreven): Brunschwig Chemie B.V. en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s);
- Wederpartij (met hoofdletter W geschreven): iedere natuurlijke persoon,
rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere
entiteit die met een Leverancier een overeenkomst sluit of heeft gesloten, of aan wie
door of namens een Leverancier een aanbod of offerte wordt of is gedaan of gericht, of aan wie of in opdracht van wie door of namens een Leverancier een levering wordt of is gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door of namens een Leverancier een of meer diensten worden of zijn verricht.
1.2 Alle door of namens de Leverancier gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en verrichte leveringen en verrichte diensten, worden beheerst door deze Voorwaarden. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door de Leverancier en de Wederpartij overeengekomen.
1.3 Uitdrukkelijk uitgesloten wordt de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden, hoe dergelijke andere algemene voorwaarden ook mochten zijn genaamd en welke vorm deze ook mochten hebben, daaronder mede begrepen inkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de Wederpartij of welke door de Wederpartij mochten worden gehanteerd, en de toepasselijkheid van zulke andere algemene voorwaarden wordt door de Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Door aanvaarding van een door of namens de Leverancier gedaan aanbod of gedane
offerte, door het aangaan van een overeenkomst met de Leverancier, door het
aanvaarden van een door of namens de Leverancier gedane levering, of door het
aanvaarden van door of namens de Leverancier verrichte diensten aanvaardt de
Wederpartij onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat de
toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden als in dit Artikel bedoeld is
uitgesloten, en doet voor zover relevant de Wederpartij afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen.

2.1 Iedere door of namens de Leverancier gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, behalve indien en voor zover door de Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.
2.2 Door of namens de Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders, en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar binden de Leverancier niettemin slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd. De Leverancier is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Alle in verband met een aanbieding of offerte verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten en folders, en alle daarin of daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van ontwerpen, tekeningen of andere afbeeldingen, modellen, monsters, tabellen, schema's e.d., en alle andere verstrekte gegevens en informatie blijven uitdrukkelijk de industriële of intellectuele eigendom van de Leverancier. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier enig materiaal of enige gegevens of informatie als bedoeld in de vorige zin geheel of ten dele te kopiëren en/of aan derden op welke wijze dan ook kenbaar te maken of doen maken, en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen of ter beschikking te stellen. Het gebruik van dit materiaal en deze gegevens en informatie dient strikt beperkt te blijven tot eigen gebruik door de Wederpartij in het kader van de aan de Leverancier verstrekte opdracht.
Op eerste verzoek van de Leverancier, alsook indien de Wederpartij niet binnen de
aanbiedingstermijn een overeenkomst sluit of deze annuleert, dient al het hier bedoelde materiaal en dienen alle hier bedoelde gegevens en informatie terstond aan de Leverancier te worden geretourneerd.
2.4 De Leverancier is gerechtigd om de kosten welke zijn gemaakt om een aanbieding te doen of offerte uit te brengen aan de Wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt gesloten.
2.5 Standdaarddocumentatie zoals onder anderen fabriekstekeningen, beschrijvingen,
instructies en testcertificaten worden kosteloos verstrekt tenzij anders door de
Leverancier wordt vermeld. Extra exemplaren van zulke standaarddocumenten en
documenten die geen standaarddocumenten zijn worden aan de Wederpartij
doorberekend.
2.6 Genoemde prijzen gelden uitsluitend voor de aangeboden hoeveelheden.

3. Tot standkoming en inhoud overeenkomst.

3.1 Een overeenkomst tussen de Leverancier en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat de Leverancier de aanvaarding van een opdracht of order van de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door de Leverancier.
3.2 Leverancier behoudt zich het recht voor om bij opdracht tot levering een vooruitbetaling of betalingsgarantie van de Wederpartij te verlangen.Indien een vooruitbetaling uitblijft of de verlangde betalingsgarantie niet wordt verschaft, behoudt de Leverancier zich het recht voor de levering aan Wederpartij uit te stellen danwel de opdracht niet te accepteren.
3.3 Indien een aanbod of offerte gezien het bepaalde in Artikel 2.1 niet-vrijblijvend is en een bindende aanbiedingstermijn is gesteld, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat het aanbod of de offerte door de Wederpartij tijdig wordt geaccepteerd; in zo'n geval wordt de bevestiging van de opdracht of order of het bindende aanbod geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Een overeenkomst bindt de Leverancier alleen wanneer deze is aangegaan c.q. wanneer de schriftelijke bevestiging bedoeld in Artikel 3.1 is ondertekend door een of meer personen die gerechtigd zijn de Leverancier terzake te binden, en overeenkomsten of aanvullingen en/of wijzigingen daarop of daarin, en afspraken, toezeggingen enz. gesloten, gemaakt of gedaan door een werknemer of werknemers van de Leverancier of door een vertegenwoordiger, agent of andere tussenpersoon dan wel door een of meer andere personen die niet gerechtigd zijn de Leverancier terzake te binden, dan wel welke niet in schriftelijke vorm zijn gemaakt, zijn voor de Leverancier niet bindend.
3.5 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een opdracht of order, door of op verzoek van de Wederpartij, kan alleen plaatsvinden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en op voorwaarde dat de reeds door de Leverancier verrichte werkzaamheden geheel door de ederpartij worden vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de Wederpartij is de Leverancier gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de Wederpartij door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.
3.6 Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat door of namens de Leverancier daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, terwijl in zo'n geval de factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke tevens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.7 Een overeenkomst met de Leverancier wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de leveranciers en overige contractspartners van de Leverancier hun verplichtingen tijdig en op de juiste wijze nakomen.
3.8 De Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst of daarna, voordat van de zijde van de Leverancier met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen dan wel die uitvoering wordt voortgezet, de verstrekking door de Wederpartij te verlangen van voldoende zekerheid terzake van de tijdige voldoening door de Wederpartij aan diens betalingsverplichtingen en overige verplichtingen.
3.9 De Leverancier is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst; de kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
3.10 De Leverancier levert niet aan particulieren.
3.11Produkten, die bij kamertemperatuur beperkt houdbaar zijn ,worden niet op vrijdag of voor feestdagen (nationale vrije dagen) verzonden.

4. Prijzen.

4.1 Behalve indien en voor zover een bindende geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen:
- gebaseerd op de ten tijde van aanbod of offerte respectievelijk (indien geen aanbod of offerte is gedaan) op de orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten,  sociale- en overheidslasten, transportkosten, assurantiepremies en andere kosten;
- gebaseerd op levering af-fabriek of af-magazijn van Leverancier
- exclusief BTW, invoerrechten, en andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk laatste geval genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd.
4.3 Alle prijzen worden vermeld  in Euro (EUR) tenzij uitdrukkelijk een andere valuta wordt vermeld.
4.4 Prijzen worden telkens vermeld of overeengekomen onder voorbehoud van
koerswijzigingen welke worden doorberekend indien de officiële valutapariteit op het
moment van levering meer dan 2% afwijkt van de valutapariteit op de datum waarop de aanbieding of offerte werd gedaan, waarbij laatstgenoemde pariteit op 100 wordt gesteld.
4.5 In geval aan een zending bijzondere zorg besteed moet worden, zoals bijvoorbeeld verzending in droogijs e.d. ,worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.
4.6 Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, zal bij uitvoering van orders beneden bepaalde minimumbedragen, een toeslag voor administratie-en/of verzendkosten in rekening worden gebracht.
4.7 In geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen is de Leverancier gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften, met dien verstande dat ten tijde van de orderbevestiging reeds aan de Leverancier bekende toekomstige prijsverhogingen bij die orderbevestiging dienen te worden vermeld.

5. Risico.

5.1 Het risico met betrekking tot de goederen door of in naam van de Leverancier verkocht en/of te leveren aan de Wederpartij gaat op de Wederpartij over: in geval van goederen uit voorraad, op het moment dat deze ten behoeve van de Wederpartij worden afgezonderd; en in geval van andere goederen, op het moment van inlading van die goederen ten behoeve van het transport naar de Wederpartij of de door de Wederpartij aangeduide plaats, behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.
5.2 Ongeacht wat overigens mocht zijn afgesproken ten aanzien van het risico, zal het in- en uitladen, het vervoer  van de goederen te allen tijde voor risico van de Wederpartij zijn.

6. Levering en levertijd.

6.1 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen, en onverminderd het bepaalde in Artikel 4.2 van deze Voorwaarden, geschieden leveringen franco bedrijf (of huis) van de Wederpartij of andere door de Wederpartij tijdig opgegeven plaats. Voor orders of leveringen welke een bepaald bedrag niet te boven gaan, kan door de Leverancier aan de Wederpartij een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht worden.
6.2 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, en
onverminderd hetgeen in Artikel 5. is bepaald omtrent de overgang van het risico, geldt als leveringstijdstip het moment dat de goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats waar deze moeten worden geleverd (de feitelijke overdracht).
6.3 De Wederpartij dient eventuele tekorten, manco's en beschadigingen binnen 24 uur na de levering schriftelijk rechtstreeks aan de Leverancier te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden de Wederpartij in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.
6.4 De Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke
gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en alsdan is de Wederpartij verplicht op de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig het in Artikel 17. van deze Voorwaarden bepaalde.
6.5 Behalve indien en voor zover schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, hebben door of namens de Leverancier bij de aanbieding of offerte opgegeven leveringstermijnen niet de strekking fataal te zijn, hetgeen onder meer inhoudt dat de Wederpartij bij niet-tijdige levering de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke dient te stellen voordat de Leverancier in verzuim zal kunnen zijn.
6.6 De Leverancier is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, en bij overschrijding daarvan is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de Wederpartij niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.
6.7 Indien goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de Wederpartij worden afgenomen, of indien de Wederpartij een overeengekomen afroeptermijn niet in acht neemt, is de Leverancier gerechtigd de desbetreffende goederen aan de Wederpartij te factureren, en is de Leverancier voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van de Wederpartij op te (doen) slaan. In geval van nietafname of niet-afroepen door de Wederpartij binnen de daarvoor geldende termijn zal de Leverancier naar keuze nakoming door de Wederpartij kunnen vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier, in beide gevallen, om schadevergoeding te vorderen.

7. Transport en verpakking.

7.1 De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal, indien geen nadere schriftelijke aanwijzingen door de Wederpartij aan de Leverancier zijn verstrekt, door de Leverancier geheel naar eigen inzicht en met de van de Leverancier redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald, zulks onverminderd hetgeen is bepaald omtrent het transportrisico in Artikel 5.2 van deze Voorwaarden.
7.2 Eventuele specifieke wensen van de Wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport, worden slechts uitgevoerd indien de Wederpartij de kosten hiervan vergoedt. De Leverancier is voorts gerechtigd te besluiten specifieke wensen van de Wederpartij met betrekking tot verpakking en/of transport, ten aanzien waarvan partijen niet vooraf uitdrukkelijk zijn overeengekomen, niet te honoreren.

8. Emballage.

8.1  Duurzame emballage mits in goede en bruikbare staat, kan door de Leverancier tegen kostprijsvergoeding worden teruggenomen, op voorwaarde dat deze emballage afzonderlijk op kostprijsbasis of de afleveringsdocumenten of op de factuur is vermeld.
8.2 Indien geretourneerde duurzame emballage als bedoeld in Artikel 8.1 in duidelijk minder goede staat verkeert dan toen de goederen waarvoor deze emballage is gebruikt of heeft gediend ter verzending naar de Wederpartij werden ingeladen, is de Leverancier gerechtigd de Wederpartij hiervoor een vergoeding te berekenen. De Wederpartij is niet gerechtigd om eenzijdig de waarde van de emballage dan wel enig ander bedrag terzake van de emballage in mindering te brengen op het aan de Leverancier verschuldigde.

9. Overmacht (Niet Toerekenbare Tekortkoming).

9.1 Indien de Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de
Wederpartij na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van de Leverancier van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.
9.2 Indien de Leverancier door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de
Wederpartij na te komen, en de overmachtsituatie naar het oordeel van de Leverancier van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is de Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmachtsituatie veroorzaakt zich niet langer oordoet.
9.3 Als "overmacht" wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van de Leverancier tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis de Leverancier redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van de Leverancier ligt of waarop de Leverancier geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid of onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf; storing in of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten en/of eindprodukten; storing of vertraging in of van, of onderbreking of beëindiging van leverantie van onderdelen, reserveonderdelen en overige artikelen; niet-nakoming van enige verbintenis door een schuldenaar of contractspartner van de Leverancier (niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden tot levering daaronder mede
begrepen); technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van reparatie van machines, materiaal, apparatuur, gereedschap en/of instrumenten; ernstige ziekte, en ziekte met een epidemisch karakter.
9.4 Als "overmacht" worden tevens beschouwd, de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis als bedoeld in Artikel 9.3.
9.5 Indien de Leverancier ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verplichtingen ten aanzien van een of enkele van zijn klanten of afnemers na te komen, maar niet de
verplichtingen ten aanzien van alle klanten en afnemers, is de Leverancier gerechtigd
naar eigen keuze te besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke klanten en afnemers hij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.
9.6 De Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van al hetgeen door of namens de Leverancier ter uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij is gepresteerd voordat de overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of ebeurtenis optrad of is gebleken.

10. Garantie/Service.

10.1 Met inachtneming van het elders in deze Voorwaarden bepaalde garandeert de
Leverancier de deugdelijkheid van de geleverde materialen en de toegezegde
eigenschappen en de hiermede samenhangende juiste werking van de door de
Leverancier geleverde goederen. Deze garantie geldt  voor een periode van drie (3) maanden vanaf de levering tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Garantie voor door de Leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrekt (verstrekken). Voor producten die niet nieuw zijn geldt slechts een garantie indien en voor zover deze uitdrukkelijk is overeengekomen; ook op deze garantie zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, behalve indien en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
10.2 Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van de Leverancier, of wel hersteld, of wel door nieuwe goederen vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de Leverancier en/of de fabrikant te wijten zijn aan productiefouten of fouten in of tekortkomingen van gebruikte materialen waardoor de goederen voor de Wederpartij onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn bestemd.
10.3. Garantiewerk wordt in beginsel uitgevoerd binnen het bedrijf van de Leverancier
tijdens de normale werkuren.
10.4 De Leverancier is gerechtigd garantiewerkzaamheden buiten zijn eigen bedrijf te (laten) verrichten indien dit, ter beoordeling van de Leverancier, in het belang is van die werkzaamheden.
10.5 Goederen die voor garantie in aanmerking komen, dienen franco aan de Leverancier te worden gezonden.
10.6 Indien blijkt dat de aan  Leverancier ter garantie aangeboden goederen geen
gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de Wederpartij, ook
tijdens de garantieperiode.
10.7 Alle garantie-aanspraken vervallen indien door de Wederpartij  het geleverde niet zorgvuldig  en volgens de  toepasselijke gebruiksvoorschriften is/wordt gebruikt,toegepast of behandeld  of op andere wijze onoordeelkundig  is/wordt gebruikt,toegepast of behandeld, of indien het geleverde  is/wordt gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, of indien
het geleverde  is/wordt gebruikt,toegepast of behandeld op een wijze welke voor de Leverancier redelijkerwijs niet was te verwachten.
10.8 Voor verbruiksartikelen geldt geen garantie.
10.9 Niet-nakoming door de Wederpartij van een of meer van diens verplichtingen ontheft de Leverancier van zijn garantieverplichtingen.
10.10 Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

11. Retentierecht.

11.1 Op alle goederen welke zich van of namens de Wederpartij onder de Leverancier
bevinden, ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft de Leverancier een retentierecht zolang de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de Leverancier heeft voldaan.
11.2 De Leverancier is gehouden de goederen bedoeld in Artikel 11.1 volgens goed
koopmansgebruik te beheren of doen beheren, maar de Wederpartij zal geen enkel recht op vergoeding of schadevergoeding kunnen doen gelden in geval van geheel of
gedeeltelijk tenietgaan of verlies van die goederen en/of schade aan die goederen buiten schuld van de Leverancier, en het risico voor die goederen blijft dan ook bij de Wederpartij.

12. Aansprakelijkheid.

12.1 Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake
(produkten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is de Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enige persoon, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij de Wederpartij dan wel enige derde, welke schade direkt of indirekt is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens de Leverancier geleverde zaak of geleverd goed dan wel direkt of indirekt is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of enige toepassing of bewerking van een dergelijke zaak of goed of opslag of bewaring  en de Wederpartij vrijwaart de Leverancier uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden. Met in achtneming van het elders in dit Artikel gestelde, is de Leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of verlies direkt of indirekt veroorzaakt door:
- onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het redelijkerwijs geschikt is te achten dan wel voor een ander doel dan
waarvoor het naar objektieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel dan
waarvan de Leverancier redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt;
- onzorgvuldig gedrag van de Wederpartij, van het personeel van de Wederpartij of andere door hem ingeschakelde personen, of enige andere persoon aan de zijde van de Wederpartij;
12.2 Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Leverancier, is de
Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade als bedoeld in Artikel 12.1 welke is
veroorzaakt door of het gevolg is van enige door of namens de Leverancier verrichte dienst.
12.3 De Leverancier verkoopt en levert uitsluitend producten voor toepassing in vitro,
hetgeen betekent dat Leverancier geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt ,indien deze produkten worden gebruikt voor medische,farmaceutische en/of diergeneeskundige doeleinden en voor toepassing op levende organismen.
12.4 De Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in een product van de Leverancier indien:
a. het product niet is geleverd door de Leverancier.
b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt , niet bestond op het tijdstip dat het product in omloop is gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan.
c. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product is geleverd in vereenstemming met dwingende overheidsvoorschriften.
d. het ,op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip dat het product in omloop is gebracht , onmogelijk was het bestaan van het gebrek te kennen. 
12.5 Ter zake van schriftelijk verstrekte adviezen is de Leverancier slechts aansprakelijk voor normaliter voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.
12.6 Ter zake van vrijblijvend gegeven mondelinge adviezen of aanbevelingen door een of meerdere  medewerkers van Leverancier accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid.
12.7 Eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot direkt
veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het  desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier wordt vergoed; desgewenst verstrekt de Leverancier op verzoek van de Wederpartij informatie tot welk bedrag de Leverancier verzekerd is. Indien de Leverancier geen aansprakelijkheidsverzekering heeft is eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier te allen tijde beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.
12.8 Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering door de verzekeraar van de Leverancier of betaling door de Leverancier (met inachtneming van het in Artikel 12.7  bedoelde maximum) van de vastgestelde schade geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Voor het overige vrijwaart de Wederpartij de Leverancier uitdrukkelijk en volledig.
12.9 Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van 6 maanden nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend.
12.10 Ten aanzien van goederen welke de Leverancier van een derde heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden jegens de Wederpartij, indien en voor zover de Leverancier zich daarop beroept.

13. Reclames.

13.1 Onverminderd het in Artikel 6.3 van deze Voorwaarden bepaalde, zullen eventuele reclames slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen acht (8) dagen na de levering in schriftelijke vorm door de Leverancier zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn.
13.2 In afwijking van het in Artikel 13.1 bepaalde, dient reclamering ten aanzien van goederen waarvoor een beproeving of keuring plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de beproeving of keuring plaatsvindt en ter plaatse waar deze beproeving of keuring plaatsheeft, en vervolgens terstond schriftelijk aan de Leverancier te worden bevestigd.
13.3 Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen onder nauwkeurige
vermelding van de aard en de grond van de klachten.
13.4 Reclames met betrekking tot specifieke kwaliteitseisen van de Wederpartij , worden niet geaccepteerd tenzij deze specifieke eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze eisen schriftelijk door de Leverancier zijn aanvaard.
13.5 Reclames met betrekking tot een faktuur dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum van die faktuur bij de Leverancier te worden ingediend.
13.6 Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is
gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd; een faktuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van acht dagen genoemd in Artikel 13.5 niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd zal geacht worden onvoorwaardelijk door de Wederpartij te zijn aanvaard en goedgekeurd.
13.7 Indien een reclame met betrekking tot het geleverde door de Leverancier gegrond wordt bevonden,  is de Leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren, zonder dat de Wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
13.8 Het indienen van een reclame ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover de Leverancier.
13.9 Retournering van geleverde goederen is slechts mogelijk in geval van foutieve levering, reclame of garantie. In deze gevallen dient de Wederpartij de Leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Retournering van het geleverde dan wel enig deel daarvan, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Leverancier en ontvangst
door de Wederpartij van verpakking- en verzendinstructies.
13.10 Geaccordeerde retourzendingen moeten worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften ten aanzien van het verpakken,etiketteren en verzenden van gevaarlijke stoffen. De Wederpartij is altijd verantwoordelijk voor het correct opvolgen van deze voorschriften.

14. Vergunningen e.d.

14.1 De Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door de Leverancier kunnen leveren van de verkochte goederen en voor het anderszins door de Leverancier kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zullen zijn verkregen; de kosten verbonden aan de verkrijging van dergelijke vergunningen, concessies, licenties, toestemmingen e.d. zijn voor rekening van de Wederpartij.
14.2 Het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. als bedoeld in Artikel 14.1 zal worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) aan de zijde van de Wederpartij, en zal de Wederpartij niet ontslaan van enige van zijn verplichtingen tegenover de Leverancier, noch aanleiding kunnen zijn tot opschorting van de nakoming van enige verbintenis van de Wederpartij jegens de Leverancier.
14.3 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke direct of indirect mocht worden veroorzaakt door het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. als bedoeld in Artikel 14.1, en de Wederpartij vrijwaart de Leverancier tegen aanspraken en vorderingen die verband houden met dergelijke schade.

15. Intellectuele eigendomsrechten.

15.1 De Wederpartij zal door of namens de Leverancier (bij)geleverde software in de ruimste zin, technische gegevens,  gebruiksvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie, gegevens en informatie alleen voor eigen (intern) gebruik aanwenden en op geen enkele wijze aan enige derde doorleveren, verkopen of ter beschikking stellen noch door enige derde doen gebruiken.
15.2 De Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op enig recht van industriële of intellectuele eigendom dan wel enig ander
exclusief recht welke het gevolg is van enige wijziging in of aan een door of namens de Leverancier verkocht of geleverd goed of van enig gebruik van zo'n goed dat of enige toepassing van zo'n goed die anders is dan welke de Leverancier heeft voorgeschreven of waarvan de Leverancier uitging, of welke het gevolg is van integratie met of in of gebruik of toepassing in combinatie met niet door of namens de Leverancier verkochte en geleverde goederen.

16. Eigendomsvoorbehoud.

16.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 5. van deze Voorwaarden omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle door of namens de Leverancier geleverde goederen eigendom van de Leverancier tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de Wederpartij, uit welken hoofde ook, aan de Leverancier verschuldigd is, hieronder tevens begrepen hetgeen de Wederpartij aan de Leverancier verschuldigd is geworden na de totstandkoming van de overeenkomst, met inbegrip van alle renten en kosten. (In geval van een rekening-courant verhouding zal aldus de eigendom van de geleverde goederen aan de Leverancier verblijven tot het moment waarop het eventueel ten laste van de
Wederpartij komende saldo is vereffend).
16.2 De Wederpartij is verplicht om zolang in gevolge het in Artikel 16.1 bepaalde de eigendom van door of namens de Leverancier geleverde goederen nog aan de Leverancier toekomt, deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van de Leverancier kunnen worden herkend.
16.3 Ingeval van niet-betaling van enig door de Wederpartij aan de Leverancier verschuldigd en opeisbaar bedrag, en voorts in geval de overeenkomst wordt beëindigd, zal de Leverancier gerechtigd zijn de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen) nemen, onder verrekening van het eventueel reeds terzake van die goederen betaalde, zulks onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In geval van dergelijke niet betaling of van beëindiging van de overeenkomst is elke vordering welke de Leverancier op de Wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
16.4 De Wederpartij dient op eerste verlangen van de Leverancier een volmacht te verstrekken voor de onmiddellijke terugname van de nog niet ten volle betaalde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden.
16.5 De Wederpartij is gerechtigd goederen ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud ten gunste van de Leverancier geldt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken; op deze goederen mag echter geen zekerheidsrecht worden gevestigd, terwijl de Wederpartij ten aanzien van deze goederen geen handelingen mag (doen) verrichten waardoor deze onderdeel of bestanddeel zouden worden van een of meer andere goederen. In geval goederen worden doorgeleverd ten aanzien waarvan nog een eigendomsvoorbehoud ten gunste van de Leverancier geldt, is de Wederpartij verplicht daarvan zelf de eigendom voor te behouden en op eerste verzoek van de Leverancier alle vorderingen op de schuldenaar van de Wederpartij, tot het verschuldigde bedrag, aan de Leverancier te cederen.

17. Betaling.

17.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling netto-contant bij aflevering te
geschieden, of binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overmaking op een door de Leverancier aangewezen bank- of girorekening.
De Leverancier is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting
toe te kennen welke vooraf wordt medegedeeld. De op de bank- en giroafschriften van de Leverancier aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
17.2 Iedere betaling van de Wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan de Leverancier verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

18. Verzuim; rente en kosten.

18.1 De Wederpartij zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of in gebreke stelling zal zijn vereist.
18.2 Indien een door de Wederpartij aan de Leverancier verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt zal de Wederpartij met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan de Leverancier automatisch een vertragingsrente verschuldigd worden van anderhalf procent (1½ %) per maand, onverminderd de overige aan de Leverancier alsdan toekomende rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds aangevangen doch niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente van 1½ % per maand is een minimum-rente, en in geval deze rente op jaarbasis berekend te eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in Nederland toepasselijke wettelijke rente zal deze vertragingsrente automatisch zijn
verhoogd zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger is dan de wettelijke rente.
18.3 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief de kosten van door de Leverancier te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Wederpartij verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van de Leverancier om vergoeding door de Wederpartij van de werkelijk gemaakte incasso-kosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

19. Beëindiging overeenkomst.

19.1 In geval van verzuim van de Wederpartij zal de Leverancier gerechtigd zijn de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden
onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen, en onverminderd het recht van de Leverancier om in plaats van de overeenkomst op te zeggen, nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen.
19.2 De Leverancier zal de overeenkomst met de Wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen indien:
a. de Wederpartij in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of de Wederpartij (voorlopige of definitieve) surséance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van de Wederpartij of een gedeelte daarvan wordt gelegd;
b. de Wederpartij, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele
wordt gesteld dan wel goederen van de Wederpartij onder bewind worden gesteld;
c. als de Wederpartij een rechtspersoon is, de liquidatie van de Wederpartij wordt
aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de Wederpartij wordt
ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de Wederpartij wordt of is genomen.
19.3 Indien een overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit Artikel wordt opgezegd of ontbonden zullen de bedragen die de Wederpartij op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan de Leverancier verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal de Wederpartij ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn volgens de bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd het recht van de Leverancier tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan de Leverancier toekomende rechten.

20. Annulering door Wederpartij.

20.1 De Wederpartij heeft in de volgende gevallen het recht de opdracht of overeenkomst te annuleren:
- indien de Leverancier na overschrijding van de levertijd een nieuwe door partijen
overeengekomen redelijke levertijd wederom en zonder rechtvaardigingsgrond
overschrijdt, mits de Wederpartij schriftelijk vòòr de overeengekomen nieuwe
leveringstermijn heeft verklaard afname te zullen weigeren bij hernieuwde overschrijding; en
- indien de Leverancier niet binnen een redelijke termijn aan zijn leveringsverplichting
kan voldoen en dit heeft kenbaar gemaakt aan de Wederpartij.
Bij annulering als bedoeld in dit Artikel zal eventuele schade van de Wederpartij nimmer worden vergoed.

21. Wijzigingen in overeenkomst.

21.1 Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en beide partijen in de wijziging(en) hebben toegestemd.

22. Titels van de Artikelen.

22.1 De titels van de Artikelen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing en overzichtelijkheid daarvan te vergemakkelijken, doch hebben geen andere betekenis; deze titels zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van deze Voorwaarden.

23. Toepasselijk recht; geschillen.

23.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens de Leverancier, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).
23.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door èèn partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waar de Leverancier is gevestigd als rechter van eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingend rechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander onverminderd het recht van de Leverancier om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen op die plaats(en) en voor die rechtelijke instanties waar dit de Leverancier wenselijk voorkomt.
23.3 Het in Artikel 23.2 bepaalde laat onverlet het recht van de Leverancier om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

24. Geldigheid.

24.1 In geval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

Einde van de Algemene Leveringsvoorwaarden van Brunschwig Chemie B.V. d.d. 1 oktober 2004.

A-Z Index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Bel mij Bel gratis met Brunschwig

Vul hier uw telefoon nummer en eventueel uw naam, bedrijf en vraag in als u wilt dat Brunschwig contact met u opneemt.

Verstuur